ZSR PATLAYICI SANAYİ A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

ZSR PATLAYICI SANAYİ A.Ş olarak (“Şirket”) hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi siz çalışanlarımıza anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,

Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi,

KVKK' nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK' da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan seri sıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi, araç plakası aile yakınları bilgisi.

İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).

Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri.

Hukuki İşlem Verisi: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Mesleki Deneyim Verileri: Eğitim durumu, meslek içi eğitim bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri, dil bilgileri, gidilen kurslar, eğitim ve beceriler, iş tecrübesi, transkript bilgileri.

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, video kaydı, kamera kayıtları.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Giriş, çıkış kayıtları, kamera kayıtları,

İşlem Bilgisi Verisi: Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları,

Özlük Verileri: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, sigorta bilgisi, adli sicil kaydı, izin çıkış ve izinden dönüş tarihi, askerlik durum bilgileri, departman ve birimi.

Lokasyon Verisi: Bulunduğu yerin konum bilgileri vb.

Sağlık Verileri: Sağlık raporu, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, sağlık ve doğum izni belgeleri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Yetenek ve kişilik test sonuçları.

Biyometrik Veri: Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri vb.

Ceza Mahkumiyeti: Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler.

Diğer Veriler: İmza, Kılık kıyafet beden bilgisi, Nüfus cüzdanında yazan din ve kan grubu bilgileri, performans bilgileri,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Personel özlük dosyasının oluşturulması

SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü

İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliğinin sağlanması

Şirket merkezinin bulunduğu Bina’ya çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,

Netsis Muhasebe programına çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi,

PDKS Programında işyeri giriş çıkış takibi,

Çalışanlarla iletişimin sağlanması,

Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,

Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,

Kartvizit basımının sağlanması,

Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,

Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,

Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,

Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,

Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi,

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,

Eğitim planlamasının yapılması,

Kalite kontrolün sağlanması,

Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

İşe alım süreçlerinde, şirket politikalarının uygulanması, (Uygulanan Yetenek ve kişilik test sonuçlarının değerlendirilmesi vb.)

Çalışanlara eğitim verilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Risk Yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Netsis muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    

Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.

Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK' nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak, yapabilirsiniz.

TEBLİĞ EDEN:                                                                                   TEBLİĞ ALAN:

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

ZSR PATLAYICI SANAYİ A.Ş

Adres: Kavaklı Mah. Kavaklı Sok. No:1 Karesi- BALIKESİR

Web Sayfası: https://zsrpatlayici.com/Tr

Mersis No:094005780200016

E-mail: info@zsrpatlayici.com